Algemene voorwaarden Blooshoofd vzw

1.     Inschrijvingsgegevens

Blooshoofd vzw vraagt gegevens op en houdt gegevens bij voor zover dit nodig is. De algemene verordering gegevensbescherming is van toepassing. We verwijzen naar artikel 9. Privacy voor verdere informatie.

2.     Bevestiging van inschrijving

Na het doorlopen van het online inschrijvingsproces ontvang je een automatische gegenereerd e-mailbericht met een overzicht van jouw inschrijving.  Dit geldt als bevestiging dat jouw ‘aanvraag tot inschrijving’ correct werd ontvangen. Vanaf dit moment zijn deze algemene voorwaarden – en dus ook de annuleringsvoorwaarden, zie artikel 6 – van kracht. Later zal je van ons een factuur ontvangen om je inschrijving definitief vast te leggen. Een plaats wordt pas definitief aan de deelnemer toegewezen na de volledige ontvangst van de deelnameprijs.

3.     Facturatie

De inschrijving gebeurt steeds door een meerderjarige persoon. Indien de factuur niet volledig betaald is voor de vervaldatum, behoudt Blooshoofd zich het recht om – na verwittiging per e-mail en waarbij het verschuldigde bedrag binnen de 7 kalenderdagen na de verwittiging per e-mail, niet werd ontvangen op de bankrekening van Blooshoofd – de toegewezen plaats aan een andere persoon ter beschikking te stellen zonder dat er aanspraak kan gemaakt worden op een schadevergoeding. Indien gewenst kan een spreidingsplan van betaling vastgelegd worden. Hiervoor dien je contact op te nemen met Blooshoofd. Opgelet: Het niet betalen van de deelnameprijs geldt nooit als annulering. Er is steeds een schriftelijk annuleringsverzoek vereist. Zie artikel 6 annuleringsvoorwaarden.

4.     Verzekeringen

Alle deelnemers van het Radio Atelier zijn verzekerd inzake burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Voor meer concrete informatie bezorgen wij op vraag een kopie van de polis ter inzage.

5.     Vroegtijdige stopzetting

We verwachten dat elke deelnemer tijdens de volledige duurtijd van het initiatief aanwezig is. Indien ouders verkiezen dat het kind één of meerdere momenten niet aanwezig zal/kan zijn, is het nodig dat we dit minstens één dag van tevoren vernemen. Deze situatie kan in geen geval aanleiding geven tot (gedeeltelijke) terugbetaling of enig ander recht.

6.     Annuleringsvoorwaarden

Wie een workshop of atelier wenst te annuleren, kan dit enkel schriftelijk via e-mail of brief gericht aan Blooshoofd. Mondelinge of telefonische annuleringen worden niet aanvaard en dus niet doorgevoerd. De datum van jouw e-mailbericht of de datum van de poststempel wordt gebruikt om deze Algemene voorwaarden toe te passen. Telefonisch annuleren geldt niet als annulering.

BIJ ANNULERING DOOR BLOOSHOOFD

Blooshoofd heeft voor elke workshop en voor elk atelier een minimum aantal deelnemers nodig om het initiatief te kunnen laten doorgaan. Indien dit minimumaantal twee weken voor de aanvang van het initiatief niet bereikt is, zijn we genoodzaakt om het initiatief te annuleren.

BIJ ANNULERING DOOR DE DEELNEMER

Kosteloos annuleren

Je hebt als consument het recht om aan Blooshoofd mee te delen dat je afziet van je aankoop, zonder betaling van een boete of zonder opgave van een motief, binnen 14 kalenderdagen na het ontvangen van de automatische mail ter bevestiging van de aanvraag tot inschrijving, zoals vermeld in artikel 2. Als je zelf voor een vervanger zorgt, kan je ook na 14 kalenderdagen na de inschrijving kosteloos annuleren. Hiervoor volg je de volgende procedure: je geeft de naam van de persoon die jou vervangt schriftelijk door aan het secretariaat. Hierna kan deze vervanger zich inschrijven. Het gaat dus om een nieuwe inschrijving. Van zodra de vervanger zijn/haar factuur heeft betaald, wordt je kosteloos geannuleerd. In andere gevallen is annuleren niet kosteloos.

Niet kosteloos annuleren

Dit is van toepassing indien de herroepingstermijn van 14 kalender dagen is verstreken of je annuleert zonder vervanger, zie Artikel 6 – Kosteloos annuleren, hierboven.

Basistarief annulering: ongeacht de reden van annulering wordt – per inschrijving – minimaal een basisbedrag voor administratie -en reservatiekosten aangerekend.

De annuleringskost bedraagt:

·       tot 4 weken voor de aanvang van het initiatief: 10% van de gefactureerde met een maximum van 75€.

·       binnen 4 weken en ten laatste 7 kalenderdagen voor aanvang van het initiatief: 15% van de de gefactureerde prijs

·       binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van het initiatief: 100% van de basisprijs.

7.     Specifieke annuleringsvoorwaarden

Maatregelen omtrent Corona

Wie ziek is of ziek is geweest in de 5 dagen voor een workshop of atelier, mag niet deelnemen. Een medisch attest van de behandelende arts zal een kosteloze annulering mogelijk maken. Indien een kamp omwille van coronamaatregelen (door de overheid opgelegd) niet kan doorgaan, betalen we je inschrijvingsgeld terug.

Annulering vanwege overmacht

Onder ‘overmacht’ verstaat Blooshoofd een situatie van familiale (ziekte of sterfgeval van familielid tot de tweede graad) en/of medische reden. Om annulering vanwege overmacht in te roepen is bij medische reden een attest van de behandelende arts vereist. In geval van overmacht wegens familiale reden is een schriftelijk bewijs, zoals een rouwbrief vereist. Slechts na het schriftelijk ontvangen van een origineel document kan Blooshoofd tussenbeide komen. Deze stukken moeten uiterlijk 2 weken na het melden van de annulering vanwege overmacht bezorgd worden aan het secretariaat. Indien dit attest ontvangen is voor de aanvang van het initiatief, wordt het volledige ontvangen bedrag terugbetaald. Wanneer de deelnemer een initiatief vroeger moet verlaten of later kan beginnen vanwege overmacht, betaalt Blooshoofd 50% van de prijs per dag per gemiste dag terug. Indien een deelnemer niet opdaagt zonder schriftelijke kennisgeving bij de start van het initiatief, gebeurt er geen terugbetaling.

8.     Andere

Grote wijzigingen met betrekking tot het initiatief worden steeds voor de start van het initiatief aan de deelnemers meegedeeld.

9. Privacy

Tijdens het inschrijvingsproces wordt er expliciet gevraagd om actief een geïnformeerde toestemming/weigering te geven dat Blooshoofd beeldmateriaal waarop de deelnemer staat, genomen tijdens initiatieven, mag gebruiken. Op ieder moment kan bij eenvoudig verzoek deze toestemming/weigering gewijzigd worden. De gebruiker heeft het recht om op ieder moment inzage te verkrijgen in zijn/haar persoonsgegevens. Dit is kosteloos. Bij de aanvang van een initiatief zelf zullen bovenstaande toestemmingen opgelijst zijn, waarbij je dit kan inkijken en desgewenst nog kan wijzigen. Blooshoofd beheert gegevens proportioneel in functie van de activiteiten die ze uitvoert en zal bovendien nooit persoonlijke gegevens overmaken aan een derde partij zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van eigenaar. Blooshoofd behoudt zich het recht om de e-mailadressen van de deelnemers en/of de inschrijvende ouder(s) te gebruiken, uitsluitend voor eigen communicatieve, commerciële doeleinden.

10. Algemene opmerkingen

Bij het inschrijvingsproces van een initiatief van Blooshoofd dient de inschrijver een actieve instemming te geven dat hij/zij akkoord is met de algemene voorwaarden. Indien de inschrijver niet akkoord is, kan de inschrijving niet gebeuren. Bij het inschrijvingsproces van een initiatief van Blooshoofd dient de inschrijver een actieve instemming te geven dat hij/zij akkoord is met de privacy verklaring. Indien de inschrijver niet akkoord is, kan de inschrijving niet gebeuren. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien ze uitgevoerd worden door een meerderjarige persoon. Het e-mailadres dat gebruikt wordt bij de inschrijving als communicatieadres moet toebehoren aan de meerderjarige inschrijver.

11. Geschillen

Geschillen worden beslecht door de rechtbanken die behoren tot het rechtsgebied van het rechtspersonenregister waar Blooshoofd vzw is ingeschreven op het ogenblik dat het geschil zich voordoet.